แอบหนีเที่ยว

ตลาดนัด กาดโฮ้งต้า

กาดโฮ้งต้า

KAD HONG TA

ตลาดนัดประจำอำเภอแม่ระมาด

ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน

ประวัติอำเภอแม่ระมาด

           อำเภอแม่ระมาด สมัยก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมาเป็นเวลากว่า 100 ปี ต่อมามีผู้คนจากหลายจังหวัดภาคเหนือ เช่น ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อพยพมาหาพื้นที่ทำมาหากิน โดยอาศัยลำห้วยแม่ระมาดในการประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เมื่อเป็นท้องที่อุดมสมบูรณ์ดี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านใหญ่